Priser

Vår veiledende timepris ligger mellom kr. 1800 (eks. MVA) og 3000 (eks. MVA) avhengig av sakens art og kompleksitet. Timepris avtales ved inngåelsen av oppdraget. I enkelte tilfeller vil timepris kunne avtales både under og over veiledende timepris. Eventuelle utlegg i saken vil komme i tillegg.

Beregning av salær skjer med utgangspunkt i medgått tid, hvor hvert påbegynte kvarter (0,25 timer) vil belastes.

Oppdraget anses først akseptert når oppdragsbekreftelse er sendt ut til klient og eventuelt avtalt forskudd er innbetalt til vår klientkonto. Det vil i de fleste tilfeller kreves innbetalt et forskudd. Størrelsen på forskuddet vil variere fra oppdrag til oppdrag.

Fri rettshjelp
I noen saker har man rett på fri rettshjelp. Om man i den enkelte sak har rett på fri rettshjelp vil avhenge av hva slags type sak det dreier seg om, og i enkelte sakstyper er det et vilkår at du har inntekt og formue under lovbestemte grenser.

Vi plikter å undersøke om saken din dekkes under ordningen for fri rettshjelp.

Les mer om fri rettshjelp her

Straffesaker
I de fleste straffesaker vil siktede/tiltalte ha krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatbistanden. Les mer om forsvarerbistand her

Dersom du er fornærmet i en straffesak, vil du i enkelte tilfeller ha krav på en offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Dette innebærer, på lik linje som for tiltalte/siktede, at det offentlige betaler for advokatbistanden. Les mer om når du har krav på bistandsadvokat, og hva denne bistanden innebærer her

I straffesaker hvor det offentlige ikke dekker advokatsalær vil prisene våre variere ut fra sakens art og kompleksitet, men med utgangspunkt i vår standardtimepris på kr. 1700 - 2500 (eks. MVA).

Forsikringsdekning
I mange tilfeller vil advokatbistand være dekket gjennom ulike forsikringsordninger, som for eksempel innboforsikring. Dersom du tror du har en forsikring som dekker advokatbistand i saken din, vil vi undersøke dette for deg. Øvrige vilkår for bistand fremgår av den inngåtte oppdragsavtalen.