Vi bistår deg med å fremme krav mot forsikringsselskap eller skadevolder når du er påført en skade som gir grunnlag for erstatning.

I utgangspunktet kreves det at skadevolder har vært uaktsom, men det er gjort unntak fra dette i Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven, der det foreligger ansvarsgrunnlag uavhengig av skyld.

Det er skadelidte som har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er tilstede. Vi hjelper deg med å undersøke om du har krav på erstatning, utforming av kravet og rådgivning i prosessen.

Advokatbistand vil ofte dekkes gjennom forsikringer eller offentlige støtteordninger. Dersom skaden har skjedd i forbindelse med en straffbar handling kan du ha rett til bistandsadvokat. Ta kontakt for å avklare om du har krav på å få dekket dine advokatutgifter.