Det offentlige vil som hovedregel dekke utgiftene til forsvarer dersom det tas ut tiltale og fremmes sak for retten, eller ved pågripelse og varetekt. I alvorlige straffesaker kan det i tillegg søkes om å få dekket bistand til advokat på etterforskningsstadiet. Dette gjelder også i saker der det foreligger særskilte grunner for å oppnevne advokat, for eksempel der siktede er under 18 år eller syk.

Du har som siktet eller tiltalt i en straffesak flere rettigheter. Du har for eksempel ingen plikt til å forklare deg eller til å bistå politiet i etterforskning mot deg eller dine nærmeste. Du har rett til å få informasjon om anklagene mot deg, lese sakens dokumenter og kreve etterforskningsskritt som vitneavhør og undersøkelser.

Vi anbefaler at du kontakter advokat på et tidlig stadium i saken, og gjerne før du går i avhør.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker at skal forsvare deg. Vi bistår jevnlig som forsvarere for både tingrett og lagmannsrett. Ta kontakt med oss om du ønsker bistand eller råd i forhold til din situasjon. 

Dersom du har vært utsatt for en uriktig anmeldelse, siktet i en straffesak som blir henlagt, eller på annen måte vært utsatt for en uberettiget straffeforfølgning, kan du søke erstatning fra staten.