Fri rettshjelp kan gis i flere sakstyper:

 • Familiesaker – saker om barn og skifteoppgjør
 • Barnevernssaker
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold,
 • Erstatning for personskade
 • Saker om tvangsekteskap og menneskehandel
 • Søknad om voldsoffererstatning,
 • Søknad om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
 • Oppsigelse/utkastelse fra bosted
 • Klagesaker etter folketrygdloven
 • I saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
 • Militærnekting
 • Utlendingssaker
 • Vurdering av anmeldelse i saker som kan gi rett til bistandsadvokat 

I noen av sakene kan du få fri rettshjelp uavhengig av din inntekt, i andre sakstyper er det et vilkår at inntekt og formue ligger under et bestemt nivå. Les mer om dette her: https://www.rettsrad.no/Kva-er-fri-rettshjelp/