Saker etter barneloven er såkalte foreldretvister, som oppstår når foreldre ikke blir enige om hvor barna skal ha fast bosted, hvor mye samvær den enkelte forelder skal ha, eller om man skal ha felles foreldreansvar.

Vi kan bistå med råd og veiledning for å unngå at det oppstår uenighet og konflikt, utforming av samværsavtaler og bistand ved uenighet/tvist. Dersom saken ikke løses utenfor retten, bistår vi med rådgivning i den rettslige prosessen.

Vi har lang erfaring med høykonfliktsaker, som kan kreve særskilte tiltak etter loven slik som samvær med tilsyn og utreiseforbud. Noen saker omfatter det som kalles barnebortføring (at en forelder tar med barn(a) og flytter ut av landet uten den andre forelderens samtykke), og dette er vi vant til å håndtere rettslig. Saker der det er mistanke om rus, vold, psykiatri eller manipulering krever ofte utredning av en sakkyndig psykolog som vil bli oppnevnt hvis saken kommer inn for domstolen.

I saker etter barneloven vil du kunne ha krav på fri rettshjelp (dekning av advokatutgifter). Vi vil undersøke om du fyller vilkårene for dette.