Vi bistår både privatpersoner og bedrifter i saker som gjelder krav om erstatning for påført skade eller økonomisk tap. Skaden/tapet kan ha oppstått i forbindelse med en avtale/kontrakt eller en hendelse.

‍Erstatning i forbindelse med kontrakt eller avtale, kan både oppstå som følge av at partene er uenige om gyldig avtale er inngått, eller ved uenighet om forståelsen av hele eller deler av avtalen.

Dersom det økonomiske tapet skyldes en ulykke, straffbar handling eller yrkesskade kan vi bistå deg med rådgivning og vurdering av saken, herunder fremme krav både mot en eventuell skadevolder og/eller kreve dette dekket gjennom offentlige ordninger/forsikringer.

Mange har forsikringer som kan dekke både skaden/tapet og kostnadene til juridisk bistand. Vi hjelper deg med å finne ut av dette når vi vurderer saken din.