Bistandsadvokaten skal sikre at politiet, påtalemyndigheten og domstolene, respekterer de rettighetene en fornærmet har i en straffesak, herunder at saken har tilstrekkelig fremdrift, at nødvendige etterforskningsskritt gjennomføres og at du som fornærmet får innsyn i sakens dokumenter og informasjon om fremdriften.

Det er ikke noe krav om at forholdet er anmeldt for å få dekket kostnad til bistandsadvokat. Du kan ta kontakt med advokat for å vurdere om du skal anmelde voldtekt, vold eller overgrep, eller for å få hjelp til å anmelde forholdet rent praktisk. Dersom du ikke ønsker å anmelde kan du fortsatt få hjelp til å søke beskyttelsestiltak som besøksforbud og voldsalarm.

Bistandsadvokaten kan få innsyn i saken din, og vil kunne være med i politiavhør og rettsmøter, eller bistå med å klage dersom saken henlegges. Bistandsadvokaten hjelper også med å fremme erstatningskrav mot skadevolder, herunder voldsoffererstatning. Du kan søke erstatning også der skadevolder/gjerningsperson er ukjent, og selv om straffesak blir henlagt/gjerningsperson frifunnet. Les mer om voldsoffererstatning på www.voldsoffererstatning.no.

Du har som fornærmet med oppnevnt bistandsadvokat rett til å være tilstede i alle rettsmøter vedrørende saken din, og vil ha krav på viktig informasjon underveis i etterforskningen. 

Når har jeg krav på bistandsadvokat?

Du vil i ha rett til bistandsadvokat dersom du er fornærmet i, eller ønsker å anmelde en sak om:

  • Voldtekt
  • Seksuelle overgrep, incest
  • Vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
  • Menneskehandel
  • Kjønnslemlestelse (omskjæring)
  • Tvangsekteskap
  • Ved brudd på kontakt- og besøksforbud
  • Der du er påført betydelig (stor) skade

Bistandsadvokat oppnevnes også der man har mistet et barn under 18 år som følge av en straffbar handling, samt i andre spesielle og alvorlige tilfeller.

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du har rett til advokatbistand.