I saker som gjelder seksuelle overgrep eller familievold vil ofte mange instanser være involvert.

Ved politietterforskning av slike saker vil ofte barnevernet åpne en undersøkelsessak, og det kan oppstå tvist mellom foreldrene etter barneloven. Det kan således pågå både straffsak, barnevernsak og foreldretvist samtidig, og det kan være vanskelig å forstå hva som behandles hvor og hvordan instansene forholder seg til hverandre.

Vi har lang erfaring med å bistå i saker der både politi, barnevern og domstol er involvert. I saker etter barneloven om samvær og fast bosted kan det være snakk om å kreve at samvær bare skjer med en person tilstede. Samvær ved tilsyn kan skje ved såkalt beskyttet eller støttet tilsyn. Det er barnverntjenesten eller Bufetat som fører tilsynet. Ved frykt for barnebortføring til utlandet kan det være aktuelt å kreve utreiseforbud.

I straffesaker vil det være aktuelt å vurdere beskyttelsestiltak som krisesenter, besøksforbud, voldsalarm, sperret adresse ol.