Vi har lang erfaring med saker etter barnevernloven.

Vi møter jevnlig i fylkesnemnda og retten i saker som gjelder akuttplassering, omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring av barn som er plassert på institusjon eller i fosterhjem.

Det offentlige vil dekke bistand til advokat dersom det besluttes å plassere barnet utenfor hjemmet. Vi opplever at mange ønsker bistand fra første møte med barneverntjenesten, og anbefaler derfor å ta kontakt på et tidlig stadium. I mange saker er barneverntjenesten åpen for å dekke noe advokatbistand før man vet om det blir fremmet sak om omsorgsovertakelse.

Barnevernsaker starter ofte med en såkalt bekymringsmelding, og det kan være mange årsaker til at det er sendt bekymringsmelding til barnevernet. Det kan være spesielle forhold ved barnet eller forhold i hjemmet; konfliktfylt samlivsbrudd, vold, rus og psykisk helsevern. Barnevernet skal alltid vurdere om hjelpetiltak kan settes inn for å unngå en plassering av barnet.

Vi bistår både barn og foreldre i barnevernsaker. Barn har krav på egen advokat fra fylte 15 år, og i noen tilfeller vil man også innvilges advokat før fylte 15 år. Vi bistår også fosterforeldre og andre familiemedlemmer, for eksempel besteforeldre og søsken, som ønsker samvær med barn som blir plassert utenfor hjemmet.